ACTIE TEGEN DE POSITIEFLIJST GESTART. LEES GOED EN DOE MEE!

Lees goed het waarom van de actie tegen de positieflijst. Om mee te doen gebruik je de volgende stukken:

Ons artikel, hieronder in pdf, waarin exact wordt uitgelegd hoe er gesjoemeld wordt met de positieflijst, inclusief inhoudelijke stukken uit de e-mails die wij hebben.

De klacht. Iedereen die het niet eens is met de gang van zaken kan de klacht indienen met het artikel als bijlage bij de klacht. Vergeet niet je naam onder de klacht te zetten.

Stuur de klacht met als bijlage het pdf document "De waarheid over de positieflijst voor zoogdieren" naar de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken:

cie.ez@tweedekamer.nl

Verder wil ik iedereen vragen het artikel zoveel mogelijk te delen en via email aan al je contacten en verenigingen waar je bij bent aangesloten te verspreiden. Dit met de vraag als ze er iets aan willen doen de klacht naar alle personen in het adressenblok te sturen. De klacht en het adressenblok volgen hieronder. Het artikel is het bestand bij dit bericht.

KLACHT OVER DE POSITIEFLIJST

Geachte heer, mevrouw,

Uit het bijgevoegde artikel blijkt duidelijk dat de positieflijst voor zoogdieren niet gebaseerd wordt op een correcte wetenschappelijke beoordeling maar op de wens van Stichting AAP, de Dierenbescherming en de Dierencoalitie om zoveel mogelijk (exotische) dieren te verbieden.

Nu dit niet mogelijk bleek op basis van onderzoek in de Positieflijst Expert Commissie hebben Stichting AAP, de Dierenbescherming en de Dierencoalitie geregeld dat de lijst helemaal los van die beoordeling kan worden vastgesteld door de Staatssecretaris. Dat de lijst feitelijk zal worden ingedeeld in een conceptadvies door beleidsmedewerker PB en dan alleen nog maar door de Staatssecretaris hoeft te worden geaccordeerd is geen geheim maar vastgelegd in de procedure. Ook is duidelijk dat PB graag Stichting AAP, de Dierenbescherming en de Dierencoalitie ter wille zal zijn om zoveel mogelijk soorten te verbieden.

Als dierenliefhebber en dierhouder heb ik grote bezwaren tegen deze gang van zaken. Ik verzoek u dan ook actie te ondernemen en een motie in te dienen die in houdt dat de methodiek terstond wordt herzien en er geen nieuwe lijst komt totdat vast staat dat deze volledig is gebaseerd op gedegen, objectief en betrouwbaar onderzoek. Ook dient de huidige beleidsmedewerker op geen enkele wijze nog bij de totstandkoming van de positieflijst te worden betrokken.

De originele e-mailberichten kunt u opvragen via het Collective of Animal and Plant Stakeholders, via collective@natuurenrecht.nl

Namens het Collective of Animal and Plant Stakeholder

[vul hier je naam in]

De_waarheid_over_de_positieflijst_voor_zoogdieren.pdf