Wat doen we

Lobby

Het Collective of Animal and Plant Stakeholders vertegenwoordigt de belangen van de leden op nationaal en Europees niveau. Het Collective voert gespreken met Europese en nationale parlementariërs om ervoor te zorgen dat het beleid rekening houdt met de belangen van onze leden. Waar nodig oefent het Collective druk uit middels acties tegen beleid en voorgenomen regelgeving en procedeert tegen vastgestelde regelgeving die de belangen van de leden schaadt. Deze acties, die we samen met onze leden voeren, zijn het meest succesvolle instrument gebleken om onze doelstellingen te bereiken. In de toekomst zullen we het aantal acties verder opvoeren om bekendheid met de draconische maatregelen tegen sierteelt en dierhouderij bij het grote publiek bekendheid te geven en steun voor de sierteelt en dierhouderij te vergroten.

Events

Om de stakeholders een platform te bieden om informatie te krijgen en te delen, met elkaar in contact te treden en ook de pers en politiek van de broodnodige positieve informatie over onze sectoren te voorzien, worden er regelmatig events worden georganiseerd. Het gaat bijvoorbeeld om lezingen en presentaties door professionals en hobbyisten uit de sierteeltsector en dierhouderij waarbij pers en politiek geïnformeerd worden over enerzijds het belang van de sector en anderzijds over de moeilijkheden waarmee deze sectoren te maken hebben. Wij willen politiek en het brede publiek warm laten lopen voor de sierteelt en dierhouderij.

Informatieverstrekking

Het Collective informeert de leden over belangrijke wijzigingen in de wet- en regelgeving, zoals de Unielijst van invasieve exoten, de op handen zijnde wijzigingen in de CITES-regelgeving, de komst van de Wet Natuurbescherming en relevante wijzigingen in het Besluit houders van dieren. Vooralsnog beperkt het Collective zich tot deze werkterreinen. Mocht er behoefte zijn aan meer expertise dan zal worden gedaan wat mogelijk is om daarin te voorzien. Om deze informatie voor alle leden beschikbaar te maken is het Collective of Animal and Plant Stakeholders aanwezig op beurzen, organiseren we lezingen en workshops en verstrekken we heldere informatie op onze website en via Facebook.

Juridische hulp

Het Collective helpt online bij het indienen van aanvragen voor vergunningen en maakt juridische modeldocumenten beschikbaar zodat leden snel kunnen optreden tegen onjuiste besluiten van overheden. In complexe procedures hebben leden de mogelijkheid om zich tegen geringe kosten door het Collective te laten bijstaan.