Nieuws over de positieflijst voor zoogdieren

De positieflijst die in februari 2015 in werking trad, voldeed niet aan de eisen van de Europese regelgeving. Daarom zijn we in opdracht van de Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit in bezwaar en beroep gegaan. Tijdens het lopen van deze procedures hebben Stichting AAP, de Dierenbescherming en de Dierencoalitie geklaagd dat er te weinig soorten verboden waren en werden. Er moest dus een andere systematiek komen om meer soorten te kunnen verbieden.

De onderzoeksleider van de WUR, had al aangegeven dat de methode die AAP c.s. wilden niet kon. Het zou gewoon betekenen dat door een totaal buitensporige toepassing van het voorzorgsbeginsel alles verboden kan worden. Buiten de onderzoeksleider om zijn AAP, de DB en de Dierencoalitie toen naar PB, de beleidsambtenaar van EZ, gestapt. Die heeft de onderzoeksleider toen geïntimideerd met de stelling dat als EZ wil dat alle soorten waar een "d" in voorkomt op tabel 3 moeten, hij dat met de PEC maar heeft te regelen.

Er is dus tegen alle regels en de wil van de onderzoeksleider een nieuwe systematiek gekomen. Deze gaat nog verder dan alleen volledige uitholling van het voorzorgsbeginsel. Het advies van de PEC hoeft helemaal niet meer gevolgd te worden door de Staatssecretaris. De Staatssecretaris mag zelf bepalen op welke tabel een soort komt, ook als dit afwijkt van het advies van de PEC. Het advies van de PEC en ook van de PAC is ook geen advies meer om een soort op een bepaalde tabel te plaatsen maar alleen een risico-inschatting op een aantal onderdelen met 1 tot 5 punten. Met deze nieuwe systematiek wordt nu een nieuwe positieflijst opgesteld. Deze zal dit jaar nog bekend worden gemaakt.

De 16e november is de inhoudelijke behandelingen van onze beroepen tegen de eerste lijst. We willen daarmee een uitspraak krijgen over de gebruikte systematiek. Het gaat om onderdelen die zowel in de eerste als 2e lijst gebruikt zijn. Maar omdat er nu een nieuwe lijst komt, verwacht het Collective dat de Staatssecretaris zal aanvoeren dat de oude lijst niet meer relevant is en wij dus niet-ontvankelijk. Daarmee is een eerlijke rechtsgang volledig geblokkeerd. We moeten dan opnieuw beginnen met bezwaar en beroep en zitten dus dan weer een paar jaar vast aan een lijst die voor geen meter klopt.

Dit is naar de mening van het Collective of Animal and Plant Stakeholders zo fout dat een actie gerechtvaardigd is. Tijdens deze actie op 28 september 2016 brengen we alle mails naar buiten waarmee bovenstaande wordt bewezen. Ook brengen we informatie naar buiten waaruit blijkt dat EZ goed wetenschappelijk onderzoek onmogelijk maakt. Het onderzoek vind plaats aan de hand van informatie over andere soorten dan die beoordeeld moeten worden omdat er over de juiste soorten geen info is en EZ geen geld wil steken in deugdelijk onderzoek. Ook is er geen onderzoek beschikbaar over houderij-omstandigheden. Door meerdere partijen is aangegeven dat je met dit soort informatie alleen inschattingen kunt geven en aannames kunt doen. Maar omdat zij een geheimhoudingsplicht opgelegd hebben gekregen, mogen ze dit niet naar buiten brengen.