De overgangsregelingen

Alhoewel de verboden van de Verordening al gelden en meteen van toepassing zijn op de soorten die op de Unielijst worden geplaatst, zijn er wel overgangsregelingen. Het is belangrijk deze heel zorgvuldig te lezen want er zitten nogal wat voorwaarden aan vast.

Particuliere houders mogen na inwerkingtreding van de lijst de dieren die ze al hebben houden totdat ze een natuurlijke dood sterven, maar mogen niet meer fokken. Ook moeten ze aan strenge eisen voldoen om te voorkomen dat dieren ontsnappen en ze dus in een gesloten omgeving houden. Kan een particulier niet aan de eisen voldoen, dan worden de dieren weggehaald.

Voor particulieren met planten die op de lijst staan geldt dat, wanneer het een veel gehouden soort betreft, deze wordt behandeld alsof het een soort is die wijdverspreid is in de natuur. De lidstaat moet dan maatregelen treffen om te voorkomen dat de soort zich verder verspreid. Hoe dit exact invulling krijgt is niet bekent wel weten we dat in ieder geval tot 3 augustus 2017 nog geen planten uit tuinen verwijderd hoeven te worden.

Commerciële houders mogen dieren en planten die zij al hebben nog twee jaar verkopen aan instellingen die een ontheffing krijgen voor onderzoek of behoud van de soort buiten hun natuurlijk leefgebied of voor geneeskundige activiteiten, mits de exemplaren in een gesloten omgeving gehouden en vervoerd worden en alle passende maatregelen zijn genomen om voortplanting of ontsnapping te voorkomen.

De verkoop of overdracht van levende dieren en planten aan niet-commerciële gebruikers is toegestaan tot één jaar nadat de soorten werden opgenomen op de Unielijst, mits de exemplaren in een gesloten omgeving gehouden en vervoerd worden en alle passende maatregelen zijn genomen om voortplanting of ontsnapping onmogelijk te maken. Nederland heeft na onze acties waarmee we veel druk hebben kunnen uitoefenen in de media, besloten deze overgangsmaatregel zo breed mogelijk toe te passen en besloten dat ook de fokkers, kwekers en groothandel deze vrijstelling mag benutten, zolang de eindgebruiker maar een niet-commerciële gebruiker is. Let er wel op dat allen verkoop en overdracht zijn toegestaan en fok en kweek dus uitdrukkelijk niet.

Voor dierentuinen is er geen uitzondering in de Verordening opgenomen. Zij vallen onder het "niet-commerciële" regiem. Dit betekent kort gezegd een uitsterfbeleid. De Europese Commissie heeft aangegeven de soorten op de lijst echt niet meer in Europa te willen, ook niet in dierentuinen.